The Digital World: Op zoek naar een perspectief voor nieuwe ordeningen (2006)

1. Internet, laat u zich leiden of bent u aan zet?
Wat vindt u van deze titel. Hoe reageert u op internet? Wat doet u met de mogelijkheden die zich aandienen? Laat u zich leiden? Zapt u van het ene naar het andere interessante item of van het ene naar het andere sociale netwerk? Heeft u het gevoel dat ik Internet degradeer tot een zoekfunctie? Of dat ik u uitnodig naar Internet te kijken als middel om grondig onderzoek te doen? Wat drijft u? Wat wilt u met internet? Stuurt u uw acties? Waarschijnlijk reageert u vanuit de waarden, de gezichtspunten van waaruit u doorgaans reageert. Uw referentiekader, of met een moderner woord, ‘frames’, bepaalt hoe u de wereld ziet. We kijken immers met onze hersens, niet met onze ogen.
U ziet wat u bent. Optimisten zien altijd kansen. Pessimisten zien altijd gevaren. ” we don’t see things as they are, we see them as we are..”

Internet voegt hier volgens mij een nieuwe dimensie aan toe. Ik denk dat Internet zo’n ontstellende hoeveelheid informatie bevat dat je niet anders kunt dan dicht bij jezelf, bij je eigen waarden blijven: geen leven zonder wortels, geen groei zonder wortels. Anders spoelt Internet je weg en laat je je leiden in plaats van dat je vorm geeft aan je eigen leven. Waar Internet1.0 nog vooral gezien kon worden als een grote database met Google als markt-hit, gaat met Internet2.0 en straks met een volwassen semantic web met al onze contacten en persoonlijke interacties sociale interactie een rol gaat spelen en wordt dit via het web op een, al dan niet mobiel, slimme, interactieve manier gestimuleerd.

Wat ik zie gebeuren in die digitale wereld, schets ik hierna vanuit verschillende standpunten en ik nodig u uit om uw eigen kijk te ontwikkelen.

De impact van de veranderingen die zich als gevolg van de digitalisering van informatiestromen afspelen, zal in de toekomst nog indringender zijn dan we ons nu al beginnen te realiseren, denk ik. Kijk maar naar de zakenwereld, de manier waarop we markten en consumenten segmenteren, hoe we politiek bedrijven, organisaties inrichten, de krant volschrijven via civil journalism en de manier waarop we boeven vangen en bijvoorbeeld ook als mensen elkaar al dan niet via twitter en andere social media weten te vinden.

Er lijkt zich bijvoorbeeld ook een Overheid2.0 af te tekenen waarbij ook de politieke macht anders is georganiseerd en veel meer van onderop komt. De overheid heeft allang niet meer de vanzelfsprekende macht , althans in Europa. Ketenomkering, self-assembled teaming en zelfroosteren via allerlei vormen van zelforganisatie heet hier dan ‘referendum’ . Wat ik meen te zien is dat ‘de oude wereld’ voorbij is en de nieuwe wereld nog niet geheel actief. Aan de ene kant moeten we nog leren de mogelijkheden van het web snel en doelgericht in te zetten. Aan de andere kant, het creëert een machtsvacuüm. Met al die relaties en het wegvallen van topdown besturing in een strakke hiërarchische omgeving kan namelijk niemand meer de agenda bepalen. We kunnen dat vacuüm ten goede en ten slechte gebruiken.
Deze tijd is daarom meer dan ooit een tijd van kiezen is, alleen al omdat er zoveel te kiezen is: vakanties, consumptie, lid worden van groepen en aannemen digitale identiteit etc. Van het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid: “wat wil ik in mijn leven”.

Zelfs een begin van een discussie is zichtbaar over een Wetenschap2.0, voorbij de ratio, die naast objectieve kennis vanuit het rationeel wetenschappelijk wereldbeeld ook subjectieve kennis en onze ‘innerlijke wereld’ en intuïtie integreert in de wetenschappelijke methodologie waarop we naar de werkelijkheid kijken. Annick de Witt 2 en Prof Arjo Klamer dragen bij aan dit discours. Klamer wil het wetenschappelijk denken over de ‘goede samenleving’ weer mogelijk maken .

Kijk je naar het gehele plaatje zie je dat, net als bij vorige technologische ontwikkelingen die ‘de massa’ hebben bereikt, de digitalisering en Internet2.0 een impact heeft die vele wetenschappelijke disciplines en vele facetten van het leven raakt: economie, psychologie, sociologie, antropologie, economie om er maar een paar te noemen. Dit dwingt tot nieuwe ordeningen. Oude ordeningen wringen of het nu gaat om de apart georganiseerde universiteitsfaculteiten,’s lands ministeries of bedrijfsafdelingen. Steeds meer vraagstukken moeten vanuit verschillende disciplines tegelijkertijd worden bekeken. Dit essay is een poging om iets van deze impact zichtbaar te maken en om te laten zien dat er zich nieuwe ordeningen in de politiek, het bedrijfsleven en de wetenschap aftekenen.

De laatste technologische vinding voordat het internet kwam die volgens mij ook zo’n impact heeft gehad, dit ter vergelijking, is de pil in de zestiger jaren. Ook die heeft hele maatschappelijke ordeningen en ons denken veranderd. En ook dat veroorzaakte een langjarig process, nu bijna 60 jaar, dat werd begeleid door veel debat en dat eigenlijk nog niet is afgelopen.

Internet maakt ons zowel creatiever als reactiever. In beide rollen heeft het web de rol van ‘organisator’ van collectieve intelligentie. Denkt u eens aan Google en wat zij met het digitaliseren van heel veel boeken aan het doen zijn.
Internet stimuleert aan de ene kant de reactieve ‘werk- en levensbeheerder’ in ons. De werk- en levensbeheerder legt graag alle informatie vast, wil niets verliezen, niets missen, kijkt voortdurend terug en leidt bijvoorbeeld tot een veelheid van privacy gevoelige vastleggingen van onze gedragingen in de publieke ruimte. Internet biedt de mogelijkheid tot reageren en dat gebeurt dan ook volop, simpelweg omdat er zoveel informatie is om op te reageren. In deze reactieve gedragsmodus leef je van ‘buiten’ naar ‘binnen’ en zijn zaken als optimaliseren, aanpassen en nabootsen aan de orde.

Voor bedrijven is dit de wereld van best practices en mentaal ordenen, de wereld van ‘scientific management’ waarin je vanuit ervaringen uit het verleden met behulp van de wetenschap de toekomst zo optimaal mogelijk tegemoet probeert te treden, rekening houdend met alle risico’s die je nu kunt bedenken. Dit is ook de wereld van scenario analyse.
In de wereld van social media lijkt het centrale concept ‘follower’ te zijn. Zou het zo zijn dat sociale media zoals twitter ons vooral ‘followers’ maakt?

Internet stimuleert aan de andere kant ook de creatieve kant. Het wordt gemakkelijker anderen te vinden om samen je droom te verwezenlijken. Dit is de wereld van netwerken en samenwerken..
De creatieve werk- en levensondernemer in ons aan wordt hier aangesproken. Dat is de wereld van de (werk)-ondernemer die zelf zijn collega’s zoekt al dan niet binnen een organisatie om een bepaalde klus te doen. De werknemer die zijn eigen werk regelt. Een groot deel van de ZZPér zult u hier terugvinden .

Internet helpt een brug slaan om, met het goede van het oude systeem, nieuwe kennis en creativiteit gemakkelijker te verspreiden.

2. Internet dwingt tot reflectie op eigen levenshouding
Met informatie van het internet is het niet alleen gemakkelijker om terug te kijken met het web als ‘lifetime archive’. Internet maakt ook dat we vooruitkijken, ons heroriënteren ten behoeve van next practices, nieuwe mogelijkheden en combinaties zien en in principe nieuwe referentiepunten voor onze levenskeuzes adopteren.
In de creërende digitale wereld is het veel gemakkelijker en goedkoper om als individu nieuwe netwerken te vormen om geïnspireerd en verbonden met de omgeving vanuit een nieuw gezichtspunt nieuwe initiatieven te starten. Dat vraagt om mensen die vanuit verbondenheid met hun omgeving in een leercurve van ‘binnen’ naar ‘buiten’ durven leven. In het ‘creërende’ gezichtspunt ligt, denken wij, de bron van het samengaan van de digitalisering van de informatie en de toenemende belangstelling voor (business) spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling . Internet als tool om vorm te geven aan je eigen leven en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen keuzes.

Het is denk ik niet of-of maar en-en waar het gaat om creëren en reageren. Beide hebben we nodig als mens, als onderneming, als land. De kunst is, als altijd, balans te vinden en de gulden middenweg te houden.

Onze reactieve manier van denken wordt sterk door gewoontes, aannames en door goed- en afkeuring van je omgeving, angst voor afwijzing en de door ons gekozen angstreductiemechanismen bepaald. Durven creëren betekent echter veelal loslaten van geformaliseerde, ‘externe’ zekerheden, het loslaten van het denken vanuit begrenzingen van het bestaande, en het durven leven op eigen kracht, onder andere door je bewust te zijn van je eigen talenten en van je eigen denkwijzen en patronen: ‘ondernemen met jezelf’, ondernemen vanuit je intuitie/gevoel Ik denk dat Internet onze wereld zo flexibel en dynamisch, zo open, maakt dat externe zekerheden in toenemende mate wegvallen. Morgen is immers toch ‘anders’. Zie hoe zekerheden als pensioen, spaargeld in deze tijd een stuk ondezekerder zijn geworden. Het opgeven van het denken vanuit begrenzingen en omheiningen stelt u ook in staat uw eigen business te herdefiniëren als onderdeel van een groter geheel. Daarmee kunt u uw oriëntatie breder, integraler of, als u dit woord wilt gebruiken, holistischer maken. Peter Senge et al hebben voor dit gezichtspunt op leven en werk het begrip ‘presence’ geïntroduceerd . De auteurs beschrijven hiermee de keuze voor een bewuste participatie in een groter veranderingsveld, waarin men zonder vooringenomenheid openstaat voor ideeën van anderen. Hiervoor interviewden zij 150 wetenschappers en ondernemers.

Voelt het voor u lastig of juist verfrissend om eens uit uw eigen denkraam te stappen? Doet u dat regelmatig, bewust? Toelaten van verschillende gezichtspunten betekent op zijn minst dat u een probleem systematisch vanuit verschillende, al dan niet van tevoren bepaalde gezichtspunten durft of wenst te benaderen. U zet dan de stap van lineair naar cyclisch denken. Een voorbeeld van het loslaten van lineair denken vinden we in het zogenaamde cyclisch innovatiemodel (CIM) van prof. Guus Berkhout . Begonnen we met lineair denken en vaste patronen, met het toenemen van het aantal gezichtspunten komen we meer en meer uit bij holistisch of integraal denken.

Een voorbeeld van wat een wijziging van een gezichtspunt oplevert zien we bij de onderneming AVR. Het bedrijf AVR in Rotterdam (Afvalverwerking Rijnmond) is gestopt zichzelf als afvalverwerkingsbedrijf te zien heeft zichzelf geherdefinieerd als een grondstoffen- en energieleverancier. Kortom, het heeft een nieuw gezichtspunt over zichzelf gecreëerd. Natuurlijk blijft AVR afval verwerken. Maar het heeft zichzelf in een veel bredere en nieuwe context geplaatst. AVR heeft zijn eigen waarde via deze heroriëntatie als het ware verinnerlijkt. Daarmee ontvouwt de nieuwe onderneming zich in de nieuwe fase van een steeds diepere leerervaring. Daarmee zal ook de economische waarde van deze onderneming direct anders beoordeeld worden.

Heeft u bijvoorbeeld als doel het voorkomen van fouten uit het verleden? Dat is het reactieve gezichtspunt dat veel ondernemingen nu kiezen met hun aandacht voor ‘best.practices’, efficiency en het gebruik van enterprise resource planning (ERP) software, marktonderzoeken, Sarbanes Oxley (SOX) , control oriëntatie en bedrijfsvergelijkingen. Het punt dat ik wil maken is dat dit één van wel 100 of meer mogelijke gezichtspunten is. Met dit outside-in gezichtspunt legt een onderneming de keuze van de te volgen richting in wezen buiten zichzelf en maakt daarmee de onderneming reactief. De onderneming verliest zichzelf en wordt simpelweg uitvoerder van door anderen bedachte taken en staat wantrouwend en reactief in de wereld. De onderneming laat zich dan leiden door de markt en creëert zelf geen nieuwe markten. Daar is overigens niets mis mee en u kunt er veel geld mee verdienen. Zo’n bedrijf zal met het Internet omgaan als een beheerder met zijn bibliotheek. Gedreven door de wil te overleven zien we een focus op slim zoeken en combineren maar met een sterke neiging tot gesloten, goed geordende mentale systemen, terugkijken en risicomanagement. Herkent u het?

Maar wat als ‘outside’ een steeds minder vaststaand gegeven is en steeds minder zekerheid biedt? Wat als China eraan komt en ons dwingt tot 40% kostenreductie op straffe van een omgekeerd kolonialisme? Immers, alles dat door een draadje geleverd kan worden, en dat draadje wordt steeds breedbandiger, moet de concurrentie met China, Singapore en Vietnam aan kunnen.

Wat biedt u houvast in de snelle, flexibele digitale wereld waar iedere dag alles anders is? Durft u dan los te laten en op u zelf te vertrouwen? Een ander gezichtspunt is dan dat Internet u als het ware uitnodigt als marktkoopman, ‘werkondernemer’, vertrouwen te hebben in uw koopwaar. Dan verschijnt naast outside-in als gezichtspunt inside-out als nieuw perspectief. Een perspectief, zo denk ik er over tenminste, dat uw allersterkste competenties triggert, daar waar u een negen of een tien voor krijgt. Dit geldt voor u en ons, voor individuele werknemers en afdelingen, maar ook ondernemingen en landen. Vanuit inside-out denken activeert u binnen de organisatie creërend vermogen en ondernemerschap. U bent dan niet geïnteresseerd in best practices en fast follower gedrag. U kiest voor de bron van uw eigen keuzes en activiteiten, en daarmee voor next practices U heeft de gehele wereld ter beschikking om antwoord op uw vragen te krijgen. Dit is wat bijvoorbeeld Wikipedia en vele mondiale communities mogelijk maken. U geeft vorm aan uw eigen leven, u bent aan zet. U kijkt vooruit en denkt in open systemen en gebruikt vermoedelijk open source software en maakt bijvoorbeeld gebruik van (gratis) wiki’s om elkaar op de hoogte te houden binnen de onderneming. Vanuit dit perspectief geeft u, zonder het gevoel dat u iets weggeeft of verliest. U ziet samenwerken als kerncompetentie: Who’s your Pal? Met wie gaat u Pool-en, Ally-en en Link-en?

Een ander voorbeeld van het innemen van gezichtspunten. Hoe kijkt u aan tegen het onderwerp privacy ? Hoe kijkt u daarnaar? En hoe kijkt u naar de bescherming ervan? Is privacy en daarmee Internet voor u een bron van potentieel terrorisme waar passende maatregelen tegen genomen moeten worden? Of is privacy een groot goed waarvoor u bereid bent een prijs, een ‘dissident tax’, te betalen en dient censuur op Internet dus voorkomen te worden? Ik denk dat wat u in deze over Internet vindt eigenlijk een uitspraak is over uw eigen waarden met betrekking tot privacy. Herkent u dit? Kiest u bijvoorbeeld ook voor ontvrienden.,een internet vrije vakantie en bewuste onzichtbaarheid als prive persoon?
Internet en de achterliggende digitalisering van informatie creëert daarmee hernieuwde aandacht voor waarden en normen in de publieke en private sector. Immers: geen groei zonder wortels. Dat geldt voor de economische ontwikkeling van ondernemingen in termen van verdienvermogen. Maar ook voor onze persoonlijke groei als mens.

Bij forse groei zijn veel ‘wortels’ nodig. Wat zijn dan onze wortels of anders gezegd onze waarden? En heeft het vernetten en digitaliseren van onze wereld gevolgen voor die waardeoriëntatie? Gaat die schuiven of worden we er ons dankzij het Internet alleen maar bewuster van omdat die steeds meer expliciet voor ons wordt? Is ondernemen door Internet een ander vak geworden?

Nog een ander aspect. Wat doet Internet met onze waarden en hoe positioneren we Internet vanuit onze waarden? Dit is een geheel nieuw en fascinerend antropologisch onderzoeksgebied. Wat doet internet met de manier waarop we problemen oplossen?

En zo kunnen we, als beeld, naar Internet kijken als een heel groot mediacenter met ongelooflijk veel aanbod: bepaalt u het programma of laat u zich leiden?
Een ander beeld is het schip in de haven als metafoor voor onze levenskeuzes in de verschillende domeinen van ons leven. Een schip in de haven is veilig, ligt voor anker en beschut tegen de wind. Alleen, daar is een schip niet voor bedoeld. Een schip moet uitvaren, met alle gevaren en ontberingen vandien.

Met de focus op individuele eigen waarde ontstaat er meer maatschappelijke diversiteit. Niet alleen op verleden, maar vooral in orientatie op de toekomst Waar dat weer toe leidt? Ik weet het niet. Meer vertrouwen in de samenleving of juist minder? Krijgt de maatschappij hierdoor meer tribale trekjes? Boeiend is het wel!

3. Internet en bedrijfsorganisatie
Verandert dit ook het werk binnen een organisatie. We hebben het al gehad over de werkONDERnemer. Kijken we naar figuur 1 dan zien we de twee hartslagen reageren en creëren terug in het ‘moeten’ en het ‘ont-moeten’ kwadrant. In het moeten kwadrant kiezen mensen voor begrenzing, het aanpassen aan de kaders en voor management, command en control als coördinatiemechanisme. In de context van bedrijven overleeft u hier in feite door aanpassen of camouflage: in de onderneming bent u uw functiebeschrijving. Wie u bent is eigenlijk niet relevant. Hier geldt de voortdurende uitnodiging u te aanpassen aan ‘the company’. Dat is reactief. Dit is de wereld van certificeringen: ‘zo doen we dat hier’. ‘This is the way it is’. Jaap Peters en Judith Pouw spreken in dit verband over ‘de intensieve menshouderij’ . Internet wordt hier gebruikt als een efficiënt distributietool van informatie. Oplossingen binnen het ‘moeten’ kwadrant worden doorgaans gekenmerkt door arbeidsverdeling en daardoor compartimentalisering waardoor ook niemand echt verantwoordelijkheid kan nemen, heel simpel omdat die er niet concreet of alleen in abstracte zin bestaat. Een typerend woord hiervoor is “”functiegebouw””: hoe ziet het functiegebouw eruit?Iedereen optimaliseert zijn eigen stukje en niemand overziet het geheel en heeft daar ook geen belang bij. Hierdoor wordt echte samenwerking een uitdaging en resulteert helaas meestal in het streven naar parallel eigenbelang en ieder voor zich. Dit is de wereld van mentale ordening, winnen en ‘survival of the most adapted’. Hier regeert het lineair denken: hoe kom ik, of mijn ‘compartiment’ zo handig mogelijk van A naar B. Een verkokerd bestuur is doorgaans het gevolg.

‘Moeten’ is de wijze waarop de meeste ondernemingen en overheidsinstellingen, nog steeds georganiseerd zijn. Control excellence en operational excellence met hun focus op stabiliteit, lean& mean (TQM, Lean Thinking, Six Sigma) reduceren de kostenbasis en maken daarmee in feite slechts fouten uit het verleden goed. Niets mis mee maar alleen toepassen als dit relevant is.

• Moeten is de wijze waarop de meeste ondernemingen en de overheid (nog steeds) georganiseerd zijn. De richting van de verbetering loopt via de as van control: control excellence
• Operational Excellence via TQM, (Toyota’s) Lean Thinking, Six Sigma e.d. reduceert hun kostenbasis en maakt daarmee – Hamel & Prahalad citerend – “slechts hun fouten uit het verleden goed”. De richting van de verbetering loopt via de as van het verbeteren van de werkprocessen: operational excellence
• Loslaten houdt in dat een bedrijf zich focust op zijn kerncompetenties en de rest uitbesteedt aan derden. De richting van de verbetering loopt via de as van opnieuw bekijken wat zelf te doen en wat door anderen: core excellence
• Ont-moeten betekent dat bedrijven en/of individuen zich in wisselende “virtuele communities” organiseren om aan een snel veranderende marktvraag te kunnen voldoen. De richting van de verbetering is een nieuwe reus binnen en tussen ondernemingen bouwen: communicational excellence

In de wereld van het ont-moeten daarentegen staat u op. U laat zich zien en stopt met camouflerend gedrag. In de wereld van het moeten gaat het over control, rule based gedrag en camouflage als overlevingsstrategie. Eigenlijk komt u hier als persoon niet voor maar zijn klanten werkonders en u bent uw functiebeschrijving: een, functionaris
Ont-moeten echter betekent dat bedrijven en/of individuen zich in wisselende groepen/virtuele communities als netwerkorganisaties lean & meaningful organiseren om aan de snel veranderende marktvraag van binnen naar buiten te kunnen voldoen. Snel beslissen en snel, en zo eigen markten creëren. De overlevingsstrategie is niet camouflage en aanpassen. De overlevingsstrategie is opstaan in je kracht.
De stap van moeten naar ont-moeten en daarmee van rule based naar principle based gedrag betekent voor velen van ons de stap van overleven naar leven. Het betekent een wijziging in overlevingsstrategie en een verandering van de manier waarop we angst reduceren. Dat is dus een grote stap. Vertrouwen op je principes creëert ruimte en is reuze spannend.Het is vergelijkbaar met het schip dat de haven verlaat op weg naar onbekende verten over de woeste baren,

Zijn hier voorbeelden van? Praktische marktvoorbeelden voor ont-moeten en ‘open’ oplossingen waar de markt de hiërarchie heeft vervangen zijn er vele Marktplaatsen te over. Ook www.smava.de, prosper.com of zopa,uk horen in de rijtje. Het zijn zgn peer to peer banken die faciliteren dat mensen onderling elkaar geld lenen, een soort marktplaats voor geldleningen. www.noppes.nl is een mooi voorbeeld van een onderneming die communicational excellence faciliteert met social currency, de lets. Peer-two-peer systemen noemen we dat tegenwoordig.

Veel ZZPérs werken zo. overlevingsstrategie hier is niet langer camouflage maar juist ‘opstaan’: Work2.0 en human driven processes, laten zien wie u bent, en resulteren in survival of the most cooperative. Nieuwe marktordeningen worden hier zichtbaar .

We kunnen het schema ook zo weergeven als in figuur 2, zie hieronder, waarbij het aangegeven onderscheid tussen open en gesloten alsook tussen assertieve en niet assertieve persoonlijkheden aansluit bij de jungiaanse onderverdeling in persoonlijkheden (open versus gesloten en assertief versus niet-assertief karakter) .

Figuur 2

Het woord ‘place’ aan de linkerzijde van figuur 2 verwijst naar het begrensde denken linksonder: denken binnen kaders. Het woord ‘space’ ter rechterzijde verwijst naar in principe onbegrensd denken rechtsboven. Tevens zijn de aanduidingen assertief/niet-assertief en open/gesloten toegevoegd verwijzend naar de indeling van Carl Jung die volledig synchroon mee loopt .

Voor wat betreft de gezichtspunten ‘moeten‘ en ‘ont-moeten’ geldt dat het niet of-of is maar en-en. Flexibele samenwerkingsvormen in de vorm van doelgerichte communities beconcurreren steeds meer de hiërarchie en centrale aansturing als coördinatiemechanisme aan binnen ondernemingen. Schedule Push wordt meer en meer omringd door Reality Pull. Grote bedrijven zien zich steeds meer omringd door kleintjes die in verhouding een enorme power hebben .

Voor wat betreft de achterliggende waardeoriëntatie lijkt het erop dat de individuele competenties en de eerlijke en integere manier waarop iemand naar deze eigen mogelijkheden kijkt en hier over communiceert steeds meer bepalend is voor succes in deze wereld waar zoveel in beweging is. Authenticiteit, geloofwaardigheid en consistentie in het persoonlijke optreden alsmede focus op de eigen sterke punten worden daarmee doorslaggevend. Anselm Grün stelt dat zelfkennis, mensenkennis, creativiteit en fantasie voorwaarden zijn voor leiding geven, om te beginnen met leiding geven aan jezelf .

Daarmee wordt spiritualiteit in de zin van werkelijk verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven een voorwaarde ook voor business ontwikkelingen. Business Development, persoonlijke ontwikkeling alsook het land besturen gaat daarmee over gezichtspunten en hoe u steeds vanuit verschillende maar toch gelijkwaardige gezichtspunten, reactief – de beheerder -, of creërend – de ondernemer- naar bijvoorbeeld de business, naar social networking, naar de wetenschap en naar politiek kunt kijken.

Ik nodig u uit eens een ander gezichtspunt in te nemen en te ver-staan. U zelf te verstaan, uw collega’s binnen de onderneming, uw vrienden, uw kinderen en wie dan ook. Ik denk dat ons vermogen te ver-staan precies het verschil zal maken tussen het doorgroeien naar een compassionate capitalism met wederzijds respect in plaats van een piranha economie waar iedereen elkaar de tent uitvecht of gaat voor eigen bonus.. Meer kanten aan de zaak zien, bijvoorbeeld die van uw opponent, maakt namelijk werkelijke, geweldloze communicatie mogelijk, maakt u sterker en genereert wederzijds respect.

Internet versterkt de noodzaak tot ver-staan. Internet brengt u echt aan zet, werpt u terug op u zelf en toont u wie u bent! Spannend!

—————————————————–

Bron: Search Digital World, Rotterdam 2006

What You See Is What You Get, uit ‘Search Digital World’, Rotterdam 2006

Leave a Reply